top of page

VERZENDING

Laatst bijgewerkt:  18 oktober 2021

Welkom bij Line-Scissors (in deze algemene voorwaarden "deze site" genoemd).

Houd er rekening mee dat “Lijn” en “Scissors” handelsnamen zijn van JV Consulting BVBA.

Algemene toepasbaarheid.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die via deze site worden aangegaan. We kunnen deze voorwaarden op elk moment wijzigen. Alle wijzigingen worden van kracht op de datum waarop ze op deze site worden geplaatst. Uw algemene voorwaarden zijn niet van toepassing en zijn niet tegenstelbaar aan ons.

Leeftijd.

Door te bestellen bevestigt u dat u 18 jaar of ouder bent.

Taal.

Door te bestellen bevestigt u dat u deze algemene voorwaarden begrijpt en accepteert.

Bestellingen.

Elke door u ingediende bestelling is uw aanbod om een contract met ons aan te gaan. Kort na ontvangst van uw bestelling sturen wij u een e-mail ter bevestiging van de producten die u heeft besteld en dat wij uw bestelling hebben geaccepteerd onder voorbehoud van deze algemene voorwaarden, betaling en beschikbaarheid van de bestelde artikelen. We moeten de volledige prijs van de goederen die u bestelt, hebben betaald voordat uw bestelling kan worden geaccepteerd. Als uw betalingsgegevens om welke reden dan ook niet kunnen worden geautoriseerd, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. Een juridisch bindend contract tussen ons komt pas tot stand wanneer onze acceptatie is verzonden. De in de aanvaarding vermelde gegevens (prijs ed) prevaleren boven de gegevens vermeld in enige publiciteit.

Beschikbaarheid.

Prijzen, aanbiedingen en producten zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en kunnen veranderen voordat (maar niet nadat) wij uw bestelling accepteren.

Annuleren van bestellingen.

U heeft niet het recht om bestellingen te annuleren zonder schriftelijke toestemming van ons. Deze toestemming is onderworpen aan vergoeding van alle schade veroorzaakt door deze annulering. Onverminderd ons recht om executie of vergoeding van eventueel geleden schade te vorderen, stemt u ermee in dat deze schade wordt geschat op minimaal 30% van het bedrag van de door ons opgemaakte factuur.

Prijzen.

Alle prijzen en kosten op deze site zijn weergegeven in euro's, inclusief btw, maar exclusief verzendkosten. De totale kosten van uw bestelling zijn de prijs van de producten die u bestelt, de kosten van eventuele aanvullende diensten die u kiest, plus de toepasselijke verzendkosten. Al deze zaken worden duidelijk in uw winkelwagen vermeld voordat u uw bestelling plaatst.

 

Als een product of dienst wordt vermeld met een onjuiste prijs vanwege een typografische fout of een fout in de prijsinformatie die we van onze leveranciers hebben ontvangen, behouden we ons het recht voor om het contract te annuleren. Als u besluit uw bestelling te annuleren nadat we u op de hoogte hebben gesteld van een prijsfout en u de goederen al heeft betaald, zullen we u zo snel als redelijkerwijs mogelijk is het volledige bedrag terugbetalen (en in ieder geval binnen dertig 30 dagen na annulering). In deze omstandigheden heeft u geen recht op vergoeding van geleden teleurstellingen of verliezen die u anders zou hebben geleden.

 

Alle goederen blijven ons eigendom totdat de volledige betaling is ontvangen van alle factuurbedragen, inclusief kosten, rente, schadeclaims en belastingen, indien van toepassing.

Levering.

Levering geschiedt steeds op onze maatschappelijke zetel. In het geval dat u ze niet kon ontvangen (inclusief uw afwezigheid op het moment van levering), gaat u ermee akkoord onze redelijke extra kosten te betalen voor opslag en herlevering, en administratiekosten voor het opnieuw regelen van de levering. In dat geval kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies of beschadiging van producten die in onze bewaring en zorg blijven.

 

We stellen alles in het werk om goederen binnen een redelijke termijn en bij voorkeur binnen de geschatte termijnen te leveren; vertragingen zijn echter soms onvermijdelijk als gevolg van onvoorziene factoren buiten onze controle en daarom zijn levertijden niet gegarandeerd. Geschatte leveringsdata maken geen deel uit van het contract tussen u en ons, en wij zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging of het niet leveren van de producten binnen de geschatte tijdschema's.

Defecte goederen.

In het onwaarschijnlijke geval dat een product beschadigd of defect aankomt, moeten claims met betrekking tot kwaliteitsgebreken of niet-conformiteit bij ons worden ingediend, op straffe van nietigheid, bij levering (in het geval van zichtbare gebreken) of binnen 2 ( twee) maanden na ontdekking (in geval van verborgen gebreken).

 

Reclames dienen te worden ingediend door middel van een aangetekende brief, met vermelding van alle relevante gegevens, waaronder ordernummer en factuurnummer, bij gebreke waarvan wij gerechtigd zijn iedere vordering als niet-ontvankelijk te beschouwen.

 

Indien de claim gegrond is, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de kosteloze vervanging van de producten die defect blijken te zijn of - naargelang het geval - de prijs van de bestelling. U erkent uitdrukkelijk dat alle andere verliezen, inclusief eventuele indirecte verliezen, niet op ons verhaalbaar zijn. U vrijwaart ons in ieder geval tegen aanspraken van derden, zoals uw klanten. Het indienen van vorderingen geeft u geen recht op uitstel of opschorting van de betaling van de prijs, zelfs niet gedeeltelijk. Evenmin heeft u in dat geval het recht om de gehele bestelling of levering te annuleren. Een rechtsvordering dient binnen 1 (één) jaar na de datum van levering te zijn ingesteld, bij gebreke waarvan deze als niet-ontvankelijk wordt beschouwd.

Retourbeleid van niet-defecte goederen.

Voor "off-the-shelf" goederen en indien u een consument bent, heeft u, ongeacht de reden, het recht om de goederen binnen 14 dagen vanaf de dag van levering van de goederen te retourneren zonder dat enige vergoeding in rekening wordt gebracht. In dat geval zullen wij het betaalde bedrag, minus de transportkosten, terugbetalen naar de kaart die voor de betaling is gebruikt.

 

Deze terugbetaling zonder gezeur is onderworpen aan de teruggave van de goederen in dezelfde staat als waarin ze werden geleverd (op de juiste manier opnieuw verpakt in de originele verpakking als ze eruit werden gehaald). U bent verantwoordelijk voor alle kosten van het retourneren van de goederen.

 

Als de goederen niet correct zijn ingepakt en daarom niet als nieuw kunnen worden doorverkocht, behouden wij ons het recht voor om 30% van de prijs die u voor de goederen hebt betaald in rekening te brengen, waarvan u akkoord gaat dat we korting kunnen krijgen op uw terugbetaling voor de goederen.

 

Als de goederen tijdens uw zorg beschadigd zijn of als u niet alle onderdelen van de goederen retourneert, hebben wij het recht om de betaling van de gehele of een deel van de terugbetaling met betrekking tot de goederen in te houden als vergoeding voor ons verlies op deze goederen.

 

Handgemaakte goederen kunnen niet worden geannuleerd of geretourneerd zodra de bestelling is geaccepteerd. Gratis verzending boven xxx,xx (EUR) - artikelen die worden geretourneerd terwijl gratis verzending optioneel was bij het afrekenen, moeten de verzendkosten van het pakket dekken als het lager is dan het totale bedrag dat nodig is om toegang te krijgen tot gratis verzendkorting.

Handelsmerken

Alle specificaties en productconcepten zijn ons privé-eigendom en mogen door u alleen worden gebruikt voor zover nodig voor het gebruik van deze producten. Reproducties of gebruik van deze informatie voor andere doeleinden is verboden. Ook is reproductie en gebruik van alle handelsmerken en andere onderscheidende tekens op deze site verboden.

Algemene aansprakelijkheid.

Onze volledige aansprakelijkheid jegens u onder deze algemene voorwaarden zal niet hoger zijn dan de prijs die is betaald voor de goederen die u via deze site hebt gekocht, op voorwaarde dat we redelijke zorg hebben betracht bij het leveren van de goederen aan u.

 

In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk jegens u voor enig verlies van inkomsten, winst, verwachte besparingen, goodwill of zakelijke kansen, voor enige schade aan uw reputatie of voor verliezen die redelijkerwijs niet door ons beiden te voorzien waren op het moment dat uw bestelling wordt geaccepteerd.

 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige vertraging of het niet naleven van deze algemene voorwaarden als de vertraging of het falen voortvloeit uit een gebeurtenis die buiten onze redelijke controle ligt. Dergelijke gebeurtenissen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, stakingen, uitsluiting, stagnatie in transport, branden, overstromingen, aardbevingen, stormen, natuurrampen, oorlog, burgerlijke onrust, terroristische daden of opzettelijke schade aan of vernietiging van onze gebouwen, uitrusting of goederen, moeilijkheden bij het verkrijgen van voorraden, schaarste aan materialen of tekort aan producten die onontbeerlijk zijn voor de vervaardiging.

Walver.

Als u deze algemene voorwaarden schendt en we geen actie ondernemen, hebben we nog steeds het recht om onze rechten en rechtsmiddelen te gebruiken in elke andere situatie waarin u ze schendt.

Invaliditeit.

In het geval dat een of meer van de voorwaarden in deze algemene voorwaarden ongeldig worden verklaard door een bevoegde autoriteit, blijven de overige voorwaarden van kracht en blijft u hieraan gebonden.

Toepasselijk recht.

U stemt ermee in u te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Brussel (België) voor alle geschillen uit of in verband met alle verkoopovereenkomsten tussen u en ons en die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden. indien u een consument bent, kunt u ons enkel dagvaarden voor de rechtbanken van Leuven (België).

Privacyverklaring.

Om uw bestelling en betaling te verwerken en uw goederen af te leveren, verzamelen wij persoonlijke gegevens (creditcard- of debetkaartnummer, uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres).

 

Door ons deze gegevens te verstrekken, stemt u ermee in dat wij deze informatie verwerken voor uw bestelling of om u berichten te sturen waarvan wij denken dat ze interessant voor u zijn (speciale aanbiedingen of informatie over nieuwe producten en diensten).

 

We zullen alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de details van uw bestelling en betaling veilig te houden, maar, tenzij we nalatig zijn, kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen die worden veroorzaakt als gevolg van ongeoorloofde toegang tot door u verstrekte informatie.

Vrijwaring.

Door deze website te gebruiken, begrijpt en gaat de gebruiker akkoord met het volgende:

  • Al het materiaal op onze website (foto's, afbeeldingen, teksten, videoclips, enz.) is alleen voor informatieve doeleinden en verplicht ons op geen enkele manier. Houd er rekening mee dat de kleuren van goederen zoals weergegeven op de website afhankelijk zijn van vele factoren, waaronder uw weergave-instellingen.

  • We garanderen niet dat deze site op enig moment beschikbaar zal zijn of dat deze site of de server die deze beschikbaar maakt, vrij is of zal zijn van virussen of enige fout of fout in de programmering waardoor deze of uw computer niet goed meer werkt. We wijzen elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de volledige functionaliteit, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van deze site. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u voor enig verlies of inhoud of materiaal dat via deze site is geüpload of verzonden en we aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of schade als gevolg van maatregelen die zijn genomen of genomen op basis van materiaal of informatie op deze site .

  • Reproductie van een deel of al het materiaal op onze website in welke vorm dan ook is verboden, behalve voor individueel gebruik en mag niet worden gekopieerd en gedeeld met een derde partij. De toestemming om opnieuw te kopiëren door een persoon staat niet toe dat materiaal of een deel ervan wordt opgenomen in een werk of publicatie, hetzij in gedrukte vorm, in elektronische vorm of in enige andere vorm.

Meer informatie.

Bedrijf.

JV Consulting BVBA stelt u Line-Scissors voor

BTW BE

bottom of page